Terug naar Home

Duijvenboden Natuur wordt gedreven door passie voor natuur, landschap en de mens daarin.

 

Dat uit zich in verschillende ecologische specialisaties. Rechts kunt u de verschillende activiteiten van Duijvenboden Natuur aanklikken en doornemen.

contact

Onderzoek en advies

Passie voor het vak

Duijvenboden Natuur heeft veel ervaring in diverse soorten onderzoek en advies. Gezamenlijk kenmerk is altijd klantgerichtheid. Door onderzoeks- en adviesvragen goed door te spreken met de klant ontstaat een product waar u mee verder kunt. Om hierin constante kwaliteit maar ook veel vernieuwing te garanderen werk ik samen met een netwerk van specialisten, die per project inzetbaar zijn.

Enkele voorbeelden:

  • Weidevogelbeheer: al vele jaren voeren wij in agrarische natuur ( van 50 tot 3000 hectare) onderzoek uit naar weidevogels en het daarop gericht beheer. De door ons ontwikkelde Mozaïekscan – een snelle maar betrouwbare methode om weidevogels in een gebied in beeld te brengen- wordt in steeds meer gebieden toegepast als vinger aan de pols van het weidevogelbeheer, zowel door agrariërs als natuurbeherende organisaties.
  • Flora-  en faunawet: naast het uitvoeren van onderzoek in het kader van natuurwetten vervul ik Natuur voor een aantal gemeenten ook de rol van vraagbaak en ‘troubleshooter’, bijvoorbeeld als bij aanvang blijkt dat er met onvoldoende of verouderde gegevens over beschermde soorten wordt gewerkt.
  • Visonderzoek: Duijvenboden Natuur beschikt over gespecialiseerde visapparatuur en de benodigde vergunningen. Gemeenten, waterschappen en collega-adviesbureaus profiteren van het feit dat er gevist wordt met soorten- en ecologische kennis.

Meer onderwerpen en informatie vindt u via de knoppen rechtsboven.

 

Natuurwetgeving

Gemeenten, maar ook bedrijven en particulieren komen natuuronderzoek vaak tegen als verplichting in het kader van verschillende wetten, zoals de Flora- en Faunawet en Natura 2000.

Voldoen aan deze natuurwetten is echter niet per se alleen maar lastig of kostbaar (hoewel dat allebei in de praktijk nogal meevalt!). Laten zien dat u in uw plannen al rekening houdt met de natuur is namelijk heel goed verkoopbaar aan klanten, burgers en bestuurders. Maatschappelijk verantwoord ondernemen/besturen is normaal!

Door gericht onderzoek en advies kan Duijvenboden Natuur er voor zorgen dat al dan niet aanwezige natuur een onderdeel wordt van uw plannen en planning. Vaak dienen dit soort onderzoek en advies vaak binnen een kort tijdbestek te worden geleverd. Door flexibiliteit en veel ervaring komt de kwaliteit nooit in het gedrang, maar wordt gewerkt met de juiste veiligheidsmarges wanneer door het seizoen geen gericht soortonderzoek kan worden gedaan.

Duijvenboden Natuur vervult steeds vaker de rol van projectecoloog. In deze rol wordt samengewerkt met de uitvoerders om te voldoen aan de Ff-wet. De ecologische kennis wordt bovendien ingezet om dieren op een veilige wijze een nieuw leefgebied te bieden.

Zo zijn de netten erg populair om sloten leeg te vissen voor bagger- en dempingswerkzaamheden: met de zegens worden alle vissen gevangen en in een ander water gebracht. Dit werkt veel sneller, diervriendelijker en goedkoper dan het vaak geadviseerde leegpompen en met schepnetten vangen van de vissen.

Wilt u meer weten over de gebruikte onderzoeksmethoden? Kijk dan even bij het kopje ‘onderzoeksmethoden’.

Natuurvriendelijke oevers

Veel oevers van sloten zijn erg saai: ze dienen eigenlijk alleen maar als scheiding tussen land en water. En juist die zone kan zo mooi benut worden voor natuurwinst! Natuurvriendelijke oevers zijn er daarom vooral op gericht de scheiding tussen water en land zo geleidelijk mogelijk te maken. Graven dus..

Duijvenboden Natuur heeft vele jaren ervaring met natuurvriendelijke oevers, vooral langs kleine wateren. De eerste natuurvriendelijke oevers begeleidde ik rond het jaar 2000, toen nog in loondienst. Die eerste oevers bezoek ik nog regelmatig, ter lering. Maar ook in recenter jaren zijn er veel oevers gerealiseerd, tegenwoordig meestal als totaalconcept: een terrein wordt in zijn geheel heringericht, waarbij recreatie, waterberging en -kwaliteit, natuur en landschap een ‘boost’ krijgen. Wij begeleiden de projecten vaak van idee via ontwerp, aanbesteding en uitvoering van graafwerk tot aan oplevering en beheer.

meer informatiebekijk alle documenten

Onderzoeksmethoden

Duijvenboden Natuur heeft in de loop der jaren al veel verschillende onderzoeken uitgevoerd. Dit in het kader van beheeradviezen, inrichtingsadviezen maar ook voor flora- en faunawet gebaseerde onderzoeken. Een -niet uitputtende- lijst van de gebruikte onderzoeksmethoden:

Algemeen

Heel vaak is vooraf een literatuuronderzoek nodig. Door een uitgebreid netwerk -ook van mensen in het veld- is Duijvenboden Natuur in staat snel aan veel informatie te komen over een onderwerp of gebied. Aansluitend vindt vaak veldonderzoek plaats, meestal gebaseerd op een protocol.

Fauna 

Vogels: Duijvenboden Natuur is ervaren in onderzoek naar met name weidevogels volgens protocol of volgens op de situatie toegespitste methoden. Zo hebben wij de Mozaïekscan voor Weidevogels ontwikkeld, waarbij in twee bezoekronden een beeld wordt verkregen van broedvogels en broedsucces. Voor dit laatste werken we ook vaak met Alarmtellingen. Voor dit onderzoek is een speciaal ingerichte veldcomputer in gebruik. Daardoor kunnen we nog dezelfde dag veldgegevens leveren die direct te zien en te verwerken zijn, bijvoorbeeld met GIS.

Vleermuizen: Wij werken volgens het nieuwste Protocol Vleermuisonderzoek van de Gegevensautoriteit Natuur en maakt gebruik van professionele Bat detectoren met opnameapparatuur.

Vissen: In de loop der jaren is visonderzoek één van de specialiteiten geworden. We werken met drie methoden die elkaar aanvullen:

  • het standaard vissenschepnet
  • zegens voor nauwkeurig onderzoek, bijvoorbeeld volgens STOWA-BOM.
  • elektrisch vissen met of zonder kano, waardoor ook in de kleinste slootjes gevist kan worden

Bovenstaande methoden worden ook gebruikt voor het eventueel leegvissen van wateren.

Zoogdieren: Duijvenboden Natuur doet regelmatig onderzoek naar het voorkomen van zoogdieren door middel van sporen(zand) bed met of zonder lokvoer. Ook het lezen van veldsporen (prooi, sporen, uitwerpselen) is heel effectief.

Flora: door middel van transecten, proefvlakken en Braun-Blanquet. Voorbeeld: monitoring van gerealiseerde natuurvriendelijke oevers en onderzoek naar de intensiteit van Pitrus in veenweidegebieden.

 

Weidevogelbeheer

Weidevogelbeheer is een van de echte specialismen van DNatuur. Door de sterke achteruitgang van de Nederlandse weidevogels zoekt men naar de beste manier om graslanden te beheren. Dat is vaak maatwerk en zowel agrarische natuurverenigingen als natuurorganisaties laten zich al jaren adviseren door Duijvenboden Natuur, meestal als gevolg van een inventarisatie.

Die inventarisaties worden ook door DNatuur uitgevoerd. Op basis van BMP-W (een standaardmethode om vogels te inventariseren), maar de laatste jaren steeds vaker door gebruik te maken van de zelf ontwikkelde Mozaïekscan. Deze methode is gebaseerd op het uitvoeren van twee invantarisatieronden waarin meer dan voldoende informatie wordt verzameld om te dienen als sturingsinstrument voor beheerders: het is in feite de vinger aan de pols van het weidevogelbeheer. Door een dagelijkse rapportage kunnen beheerders zzeer snel ingrijpen in het weidevogelbeheer.

Een eindrapportage geeft beheerders inzicht in de territoria van weidevogels, voorkeuren van vogels voor plaatsen, jongen en het uiteindelijk broedsucces van de populaties. Dit laatste is erg belangrijk, aangezien de grootste verliezen in weidevogelland geleden worden in de periode dat de jongen groot worden. Er kunnen 100 territoria in een gebied zijn, als er geen jongen groot worden zal de weidevogel toch uitsterven…

 

meer informatiebekijk alle documenten

Referentieprojecten

Om een indruk te geven van het soort werk wat door Duijvenboden Natuur wordt uitgevoerd:

- Begeleiding weidevogelbeheer Stichting Duivenvoorde. Wij leiden op, inventariseren de vogels en overleggen met bestuur, boeren en externe organisaties over de bescherming van weidevogels in een gebied bij Den Haag.

- Uitvoeren weidevogelinventarisaties Lopikerwaard, 3000 Ha agrarisch natuurbeheer. Nu twee jaar de thermometer aan de vogelstand in de Lopikerwaard, met dagelijkse gegevensupdates waardoor de beheercoördinator adequaat weidevogelbescherming kan optimaliseren.

- Onderzoek naar oorzaken van oevererosie in Staatsbosbeheerreservaten. Een onderzoek gericht op de visstand en abiotische factoren levert inzicht in de maatregelen die kunnen worden genomen tegen het wegslaan van percelen weidevogelland.

- Begeleiding van aanleg natuurvriendelijke oevers voor gemeenten. De oudste onder mijn aangelegde oever is nu zo’n 10 jaar, de jongste 1/2 jaar.

- Onderzoek naar beschermde flora en fauna

- Opstellen van een natuurwaardenkaart Flora- en faunawet voor een gemeente

- Begeleiding op het gebied van bescherming flora en fauna bij grote sloopwerken voor een gemeente

- Directievoering over maaibeheer van natuurvriendelijke oevers en bermen door lokale agrariërs

Indien beschikbaar is er meer informatie te vinden onder de knop ‘online informatie’.